• Skúšku na vodičské oprávnenie som absolvovala pred troma rokmi! Za perfektné vzdelávanie veľká vďaka patrí Autoškole Horváth!

  by Hajnalka

Často kladené otázky

Koľko trvá vodičský kurz na osobné auto?

Absolvovanie vodičského kurzu skupiny B trvá približne 6-8 týždňov, avšak podľa individuálneho plánu môže prebehnúť aj za kratší čas.

Je pravdou, že vodičské preukazy majú obmedzenú platnosť?

Platná legislatíva hovorí, že vodičské preukazy vydané po 19. januári 2013, budú mať platnosť najviac 15 rokov (platí to pre skupiny AM, A1, A2, A,B1, B, BE a T; ostatné skupiny iba 5 rokov). Vodičský preukaz získaný v čase od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, bude Vám platiť do 31. decembra 2023. Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032. Vodičský preukaz po skončení jeho platnosti musíte odovzdať na polícii, po zaplatení  správneho poplatku 6,50 eur do 30 dní bude vydaný nový vodičský preukaz (zaplatenie poplatku sa nevzťahuje na ľudí vo veku nad 65 rokov).

Môžem mať vodičské oprávnenie na osobné auto v 17-tich rokoch?

Podľa platného zákona o cestnej premávke vodičské oprávnenie skupiny B môžete získať už po dovŕšení 17-tich rokov. Dokonca na vodičský kurz je možné sa prihlásiť pred dovŕšením tejto vekovej hranice, avšak samotnú skúšku absolvujete iba v 17-tich. Je dôležité poznamenať, že ak niekto získal vodičské oprávnenie v 17-tich rokov, tak do dovŕšenia veku 18 rokov (najmenej však tri mesiace) viesť motorové vozidlo skupiny B môže len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov.

Ktorými skupinami vodičského oprávnenia je možné viesť traktor?

Môžete si vybrať z viacerých možností. Predovšetkým je to skupina T, ale vodičské oprávnenie skupín C1, C, C1E, CE, D1, D, D1, DE tiež Vás oprávňuje viesť traktor.

Ako prebieha skúška na získanie vodičského oprávnenie auta?

Na samotnú skúšku Vás prihlási autoškola na dopravnom inšpektoráte. Odo dňa nahlásenia, resp. od prvého termínu skúšky máte 6 mesiacov na jej absolvovanie. Máte možnosť na jeden riadny a dva opravné termíny. Pred skúškou je povinné absolvovať kurz prvej pomoci, ale taktiež musíte spĺňať stanovené vekové kritérium. Samotná skúška prebieha v prítomnosti skúšobného komisára a inštruktora. Pozostáva z dvoch častí:

 • Teoretická – musíte vypracovať test pozostávajúci z 27-ich otázok, za ktoré môžete získať 55 bodov. Hranica úspešnosti je 50 bodov.
 • Praktická – pozostáva z vedenia motorového vozidla na cvičisku (základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla – parkovanie, cúvanie, slalom vpred a vzad) a v cestnej premávke.


Ak by ste v rámci praktickej časti (na jazde) z nejakého dôvodu neuspeli, tak pri opravnej skúške si zopakujete iba túto časť, teoretickú už nie!

Môžem sa prihlásiť na vodičský kurz aj po 50-ke?

Zrelé myslenie a rozvaha predstavujú skôr výhodu než nevýhodu! V našej autoškole už sme mali úspešného absolventa aj nad 70 rokov!

Aké motorky sa dajú viesť vodičským oprávnením skupiny A?

Skupina A v rámci motorkárskych vodičských oprávnení predstavuje najvyššiu kategóriu. Z toho vyplýva, že absolvovaním vodičského kurzu tejto skupiny budete oprávnený viesť všetky motocykle bez obmedzenia (aj AM, A1, A2).

Čo obsahuje praktický výcvik?

Praktický výcvik môžeme rozdeliť na tri časti:

 • V rámci prvej časti prebieha oboznámenie sa s vozidlom formou praktickej ukážky, ktorá sa vykonáva pred začatím praktického výcviku s vozidlom príslušnej skupiny vodičského oprávnenia, na ktorú sa výcvik vykonáva (1 hodina).
 • Druhú časť rozdeľujeme na tri etapy (37 hodín):
 • I.etapa – nácvik a zvládnutie základných zručností na ovládanie vozidla príslušnej skupiny vodičského oprávnenia mimo cestnej premávky (trenažér, cvičisko);
 • II.etapa – precvičovanie základných zručností a vodiča s dôrazom na dodržiavanie jednotlivých ustanovení predpisov o cestnej premávke, príslušných vykonávacích predpisov a zásad bezpečnej jazdy;
 • III.etapa – nácvik jednotlivých zručností vodiča zameraných na riešenie zložitých dopravných situácií v cestnej premávke s využitím odporúčanej rýchlosti 80 km/h pri jazde mimo obce.
 • Tretia časť je zameraná na nácvik základov praktickej údržby a ošetrovania vozidla (3 hodiny).

 

Čo môžem urobiť, keď sa nemôžem zúčastniť skupinových hodín teórie?

Máme adekvátne riešenie aj pre takéto situácie, veď naša autoškola hľadá riešenie a nie výhovorky. Po konzultácii s účastníkom kurzu vypracujeme tzv. individuálny plán, v rámci ktorého berieme maximálny ohľad na jeho požiadavky. Zúčastní sa teoretických i praktických hodín kedy sa mu to najviac vyhovuje, napr. ako to dovoľuje pracovný čas alebo štúdium.

Po absolvovaní skúšky kedy dostanem vodičský preukaz?

Po úspešnom absolvovaní skúšky musíte podať žiadosť o vydanie vodičského preukazu na príslušnom obvodnom oddelení PZ (nezabudnite na správny poplatok v sume 6,50 eur). Zákonom stanovená lehota na vydanie dokladu je 30 dní odo dňa podania žiadosti. Ak by ste chceli zistiť, v akom štádiu je spracovanie žiadosti o vydanie vodičského preukazu, tak existuje možnosť skontrolovať si to na stránke:  http://www.minv.sk/?stav-spracovania-dokladov

Čo obsahuje výučba teórie?

Výučba teórie pozostáva zo štyroch častí (piatu časť tvorí opakovanie):

 • V prvej časti účastníci kurzu sa oboznámia so zákonmi, predpismi, pravidlami cestnej premávky.
 • Nasledujúca časť je zameraná na výučbu konštrukcie a údržby, v rámci ktorej účastníci kurzu sa oboznámia s jednotlivými časťami, princípmi fungovania, zásadami hospodárnosti pri prevádzke motorového vozidla príslušnej skupiny atď.
 • Tretia časť zahŕňa výučbu teórie vedenia, ktorá je zameraná najmä na otázky bezpečnosti pri vedení vozidla; všeobecný opis funkcií jednotlivých ovládacích mechanizmov vozidiel, oznamovačov a ukazovateľov; základné postupy pri vedení vozidla (napr. kontrola pred jazdou, rozbiehanie, radenie prevodových stupňov, brzdenie, zastavovanie, ovládanie volantu, cúvanie);  jazda s vozidlom v rôznych situáciách a poveternostných podmienkach (dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, brzdné vzdialenosti, mokrá vozovka, jazda za dažďa, snehu, hmly a pod.) atď.
 • V rámci poslednej časti prebieha výučba zásad bezpečnej jazdy (napr. základné fyzikálne zákonitosti jazdy, vplyvu ľudského činiteľa, technického stavu vozidla na bezpečnosť jazdy, význam pozornosti, vnímania, reakčnej schopnosti atď.)

Personalne

Personalne

Rychlost

Rychlost

Testy

Testy

loader image
Category: All
Sort by: Numeric
Order: Ascending
 • Fabia White Front

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: