• Skúšku na vodičské oprávnenie som absolvovala pred troma rokmi! Za perfektné vzdelávanie veľká vďaka patrí Autoškole Horváth!

  by Hajnalka

KURZ PRVEJ POMOCI

 

Prečo je potrebné absolvovať kurz prvej pomoci?

Od roku 2008 k získaniu vodičského oprávnenia je povinné absolvovať kurz prvej pomoci. Naša autoškola vo vlastných priestoroch zabezpečuje bezproblémové absolvovanie tohto kurzu. Účastníkov vodičského kurzu okrem základov poskytovanie prvej pomoci naučíme zvládať také situácie, ktorých riešenie si vyžaduje duchaprítomnosť, chladnokrvné a zodpovedné správanie.

 

Aký je obsah kurzu?

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 398/2010 Z.z. vymedzuje minimálne požiadavky na kurz prvej pomoci. Podľa tejto vyhlášky kurz trvá 8 vyučovacích hodín a pozostáva z troch častí:

 • Teoretická časť
 • Praktická časť
 • Skúška z prvej pomoci


Účastníci vodičského kurzu v rámci teoretickej časti môžu získať vedomosti najmä o:

 • príčinách vzniku, následkoch a riešeniach náhlych udalostí ohrozujúcich život a zdravie,
 • úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 • všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
 • zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní,
 • poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí a pod.,
 • poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
 • záchvatových stavoch – epilepsii,
 • zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
 • neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda atď.


Praktická časť kurzu prvej pomoci zahŕňa okrem iného najmä nasledovné témy:

 • zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších,
 • aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
 • zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
 • praktický nácvik – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha atď.,
 • poskytnutie prvej pomoci pri poruchách vedomia, dýchania, zlomeninách a poraneniach kĺbov, krvácaní z rán, šoku, poraneniach chrbtice, neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda atď.,
 • poskytnutie psychickej podpory postihnutému,
 • odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Personalne

Personalne

Rychlost

Rychlost

Testy

Testy

loader image
Category: All
Sort by: Numeric
Order: Ascending
 • Fabia White Front

Válassz iskoláink közül:
Vyber si školu: